Common eucrypta (Eucrypta chrysanthemifolia)

2013-04-06

Image copyright © 2013-2018 Graham Bothwell